YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


1. Stratejik Planlama/Stratejik Yönetim
• Çevre Analizi ve İşletme Rekabet Gücü Analizi
• Misyon, Vizyon ve İlkelerin Belirlenmesi
• Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi
• Faaliyet Planlarının Hazırlanması
• Faaliyet Planlarının takibini ve değerlendirmesini sağlayacak gösterge ve sistemlerin oluşturulması
• Faaliyet Planlarına ve İş hedeflerine uygunluğun izlenmesi ve değerlendirilmesi

2. Yönetim Geliştirme
2.1 Mevcut Durum Analizi
• Mevcut Departmaların Analizi
• Mevcut Görevlerin Analizi
• Organizasyon Analizi
• Kurum Kültürü Analizi
• Çalışan Memnuniyeti Analizi
• Yetkinlik Analizi
• Eğitim İhtiyaç Analizi

2.2 Yönetim Organizasyon ve Yeniden Yapılanma,
• İdeal organizasyon şemasının oluşturulması
• Tüm personelin görev, yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi
• Her bir pozisyonun yetkinlik tanımlarının yapılması
• Personelin hangi alanda istihdam edileceğinin belirlenmesi
• Toplantı, Yazışma ve Raporlama sisteminin kurulması
• Dosyalama ve Arşiv Sisteminin Kurulması

2.3 Norm Kadro Analizi
• İş süreçlerinin Analiz Edilmesi
• Süreçlerin Dökümante Edilmesi
• İş Yükü Analizinin Yapılması
• Kritik Süreçler için zaman etüdlerinin yapılması
• Mevcut işler için gerekli personel sayısının tespit edilmesi

2.4 Temel Yönetmeliklerin oluşturulması
• Personel Yönetmeliği
• Disiplin Yönetmeliği
• Satınalma Yönetmeliği
• Dosyalama ve Arşiv Yönetmeliği
• Yazılı Haberleşme Yönetmeliği
• Toplantı Sistemi Yönetmeliği
• Araç Kullanım Yönetmeliği

2.5 Süreç Yönetimi
• İş Süreçlerin belirlenmesi
• Süreçlerin tanımlanması
• Kritik süreçlerin belirlenmesi
• Süreç iyileştirmesi

3. Muhasebe ve Finans Sisteminin iç ve dış denetime hazır hale getirilmesi
• Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
• Şirketlere Muhasebe ve Mali Müşavirlik Konularında Hizmet Vermek,
• Mali ve Vergi Mevzuatı Konusunda Firma Personelinin Eğitilmesi, Üst Düzel Yöneticilerin Bu Konuda Bilgilendirilmesi,
• Firmaların Düzenlenen Gelir Tabloları İle Bilançolarının Vergi Mevzuatına Uygunluk Denetiminin Yapılarak Yöneticilere Rapor Sunulması
• Şirket Evlilikleri ve Birleşmeleri Konusunda Şirketlere Danışmanlık Yapmak ve Bu İşlemlerle İlgili Olarak Prosedürlerin Tamamlanması ve Sonuçlandırılması
• Firma Muhasebe ve Finans Departmanların Kurulması ve Yönetilmesi Konusunda Firmalara Danışmanlık Yapmak
• Şirketlerde Nevi Değişikliği
• Anonim Şirketlerinin Limited Şirkete, Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşmesi Konusunda Danışmanlık Yapmak ve Sonuçlandırmak

4. Üretim Yönetimi
• Ürün gerçekleştirmenin Planlanması,
• Ürün ve hizmet Geliştirme,
• Kalite Kontrol Sisteminin Kurulması,
• Verimlilik Kontrol Sisteminin Kurulması,
• Standartların Oluşturulması,
• Üretim Planlama ve Kontrol Sisteminin Kurulması,
• Stok Yönetim Sistemlerinin Kurulması

5. Pazarlama ve Satış
• Pazarlama ve Satış Organizasyonunun Kurulması,
• Yurt içi ve Yurt Dışı Satışın Geliştirilmesi,
• Prim Siteminin Kurulması,
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  


AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde kayıtlı şirketlerin %95 i aile şirketi niteliğindedir. Bu şirketlerin aile bireyleri arası ilişkilerden etkilenebilen yapısı ve kendine özgü yönetim tarzları gereği diğer şirketlerden farklı özellikleri vardır. Bu yapıdan kaynaklanan problemler çözülmeyince şirketlerin büyük çoğunluğu üçüncü kuşağa gelmeden yok olmakta, el değiştirmekte veya parçalanmaktadır.

Bu gerçekten hareketle Aile şirketlerinin kurumsallaşması yolunda yapılması gereken çalışmaları özet olarak şöyle sıralayabiliriz:

• Mevcut durum analizi
• Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama (miras planı, varis planı, ortaklık planları, kar payı dağıtımı, iştirakler, işletme sermayesi vb.)
• Aile şirketlerinde şirket anayasasının oluşturulması
• Aile Şirketlerinde Yönetim ve Denetim Sisteminin Kurulması
• Aile şirketlerinde profesyoneller arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi (aile üyesi olanlar ile aile üyesi olmayanlar arasındaki ilişkilerin koordinasyonu)
• Aile Şirketlerinde, şirket içi iş ve bilgi akış sistemlerinin düzenlenmesi
• Aile Şirketlerinde Ödüllendirme Cezalandırma Sisteminin Oluşturulması
• Aile şirketlerinde personel temin ve terfi sistemlerinin oluşturulması
• Aile şirketlerinde varis seçimi
• Aile şirketlerinde 2. kuşağın yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve eğitilmesi 


İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Tüm gelişmelerin insan yoluyla sağlanabileceği, güçlü kurum değerlerine sahip insanların her türlü sorunun üstesinden geleceği
ve kurumu hedeflerine ulaştıracağı açıktır. Kurum hedefleriyle çalışanların kişisel hedefleri arasında motivasyon artırıcı bir uyum sağlamak ve buna bağlı olarak iş tatminini, verimliliği ve etkinliği artırılması, işgücü devri ve koordinasyonsuzluğun azalması, insan kaynakları sisteminin doğru oluşturulması ve etkin olarak kullanılması yoluyla sağlanır:

• Yönetici ve çalışan istihdamı
• Performans Ölçme ve İzleme Sisteminin kurulması
• Kurum, Birim ve Kişi bazında Performans kriterlerinin belirlenmesi
• Ücret Yönetim Sisteminin kurulması